Poistenie majetku a zodpovednosť občanov


Poistenie nehnuteľností (rodinných/bytových domov) a stavieb

Hmotný majetok je možné poistiť proti celému radu rôznych rizík, pričom poistenie kryje živelné riziká, vodovodné riziká a riziká odcudzenia zabudovaných súčastí.

Predmetom poistenia sú obytné a hospodárske budovy, prístavby, garáže, kôľne, chaty a chalupy, oporné múry, oplotenie.

Poistenie je možné rozšíriť o ďalšie riziká, napríklad o škody spôsobené:

 • skratom,
 • prepätím,
 • vandalizmom.

Ďalej je možné pripoistiť stavebný materiál, stavebné mechanizmy a náradie určené k výstavbe, údržbe alebo rekonštrukcii poistenej budovy.

Pri dojednávaní poistenia sa najskôr stanovuje poistná hodnota poisťovanej stavby, vrátane jej súčastí a od nej sa potom odvodzuje poistná suma pre novú alebo časovú cenu.

K poisteniu budov a stavieb je možné pripoistiť poistenie zodpovednosti držiteľa alebo správcu nehnuteľnosti. S ohľadom na krytie viacerých rizík hovoríme o združenom poistení budov a stavieb.

Základnými živelnými rizikami rozumieme:

 • požiar,
 • úder blesku,
 • výbuch,
 • náraz lietadla alebo jeho pád,
 • pád stromov, stožiarov, alebo iných vecí, ak nie sú súčasťou poškodenej veci, alebo súboru vecí.

Medzi ďalšie živelné riziká patrí:

 • povodeň a záplava,
 • víchrica a búrlivý vietor,
 • krupobitie,
 • atmosférické zrážky,
 • zosuv pôdy,
 • zrútenie skál či zeminy,
 • ťarcha snehu,
 • zemetrasenie.

Vodovodným poistením sa rozumie poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí vodou z vodovodných zariadení – vodou unikajúcou z poškodeného vodovodného zariadenia či z potrubia poškodeného: pretlakom kvapaliny či pary, zamrznutím, kvapalinou unikajúcou z rôznych typov ústredného kúrenia a kotlov.

K poisteniu domácnosti je možné tiež dojednať:

 • poistenie skiel,
 • poistenie právnej ochrany,
 • poistenie elektromotorov.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti patrí medzi základné druhy poistenia majetku občanov. Poistený je súbor zariadenia domácnosti proti živelným rizikám, vodovodným nebezpečenstvám, poistením pre prípad krádeže vlámaním a lúpeže.

Pripoistiť je možné spravidla aj ďalšie veci:

 • šperky, cennosti a peniaze,
  product-img-4
 • stavebné súčasti bytu,
 • elektroniku vrátane anténnych systémov a optických prístrojov,
 • zdravotné pomôcky pre telesne postihnutých,
 • bicykle,
 • malé plavidlá,
 • domáce zvieratá,
 • malú záhradnú mechanizáciu.

Obvykle je možné k poisteniu domácnosti pripoistiť tiež zodpovednosť všetkých členov domácnosti za škody spôsobené v bežnom občianskom živote.

K poisteniu budov je možné tiež dojednať:

 • poistenie skiel,
 • poistenie právnej ochrany,
 • poistenie elektromotorov,

Poistenie zodpovednosti – všeobecne

Jedná sa o poistenie, z ktorého má poistený subjekt právo, aby za neho poisťovňa nahradila škodu, ktorú spôsobil inému subjektu na majetku, zdraví a živote.

Poistenie zodpovednosti za škody v občianskom živote

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené poisteným, jeho manželkou/manželom a slobodnými neplnoletými deťmi a osvojencami. Rozsah poistenia závisí na konkrétnych poistných podmienkach. V najširšom rozsahu sa poistenie vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené:

 • poisteným,
 • jeho manželkou/manželom,
 • slobodnými neplnoletými deťmi a osvojencami, pokiaľ žijú v spoločnej domácnosti,
 • plnoletými deťmi, pokiaľ sa pripravujú na svoje povolanie,
 • osobami zamestnanými v domácnosti poisteného.

Poistenie obvykle kryje škody spôsobené:

 • pri vedení domácnosti a prevádzkou jej zariadení,
 • pri rekreácii a zábave,
 • pri chôdzi, cyklistike a jazde na koni,
 • pri rekreačných športoch,
 • nemotorovými plavidlami,
 • domácimi a hospodárskymi zvieratami,
 • legálne držanou zbraňou s výnimkou výkonu poľovníckeho práva.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

Vzťahuje sa na škody, ktoré spôsobí zamestnanec svojmu zamestnávateľovi v súvislosti s pracovnou činnosťou. Jedná sa o neúmyselné poškodenie majetku a majetkové škody, u ktorých môže zamestnávateľ v súlade so Zákonníkom práce vymáhať škodu až do 4 násobku priemernej mesačnej mzdy.

K poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania je možné pripoistiť:

 • poistenie straty zverených predmetov,
 • poistenie poškodenia motorového vozidla zamestnávateľa,
 • poistenie poškodenia zverených predmetov.

Toto poistenie je možné dojednať len so spoluúčasťou.

Pozrite sa na ďalšie produkty

Autopoistenie

Autopoistenie

Autopoistenie prináša výhodu spojenie povinného ručenia a havarijného poistenia na jednej poistnej zmluve s možnosťou pripoistenia ďalších nebezpečenstiev.
Životné a úrazové poistenie

Životné a úrazové poistenie

Životné poistenie Životné poistenie by malo byť základným pilierom poistenia každého z nás.
Poistenie priemyslu a podnikateľov

Poistenie priemyslu a podnikateľov

Každodenná práca stavia pred ekonomické subjekty nové výzvy, požiadavky a problémy, s ktorými sa podnikatelia pri svojej činnosti musia potýkať a hľadať …