Životné a úrazové poistenie


Životné poistenie

Životné poistenie by malo byť základným pilierom poistenia každého z nás. Zabezpečená budúcnosť, či istota sú predsa v našom živote tým najdôležitejším. Dojednať je možné širokú škálu poistenia i s možnosťou využitia daňových výhod.

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie s podielmi na zisku predstavuje okrem poistenia taktiež finančné zaistenie s úrokovou mierou, ktorá sa skladá z pevnej a pohyblivej zložky. Pevná hodnota úrokovej miery je zaručená počas celej doby poistenia, pohyblivá je daná každoročne predpísanými podielmi na výnosoch z hospodárenia.

Okrem iného umožňuje vkladanie finančných prostriedkov nad rámec pravidelných splátok poistného a výber prostriedkov (mimoriadne plnenie) v priebehu poistenia.

Kapitálové životné poistenie s podielmi na zisku vo svojej ponuke spravidla obsahuje:

 • poistenie pre prípad smrti
 • poistenie pre prípad dožitia
 • oslobodenie od platenia poistného pri splnení podmienok uvedených v zmluve
 • úrazové pripoistenie
 • pripoistenie pre prípad ochorenia vážnou chorobou
 • pripoistenie pri pobyte v nemocnici
 • pripoistenie pracovnej neschopnosti

Poistenie dožitia a smrti

Pri dožití konca poistnej doby je poistenému vyplatená formou jednorazovej výplaty dojednaná poistná čiastka pre prípad dožitia a podiely na výnosoch z hospodárenia, pri úmrtí poisteného v dobe trvania poistenia je obmyselným osobám vyplatená dojednaná poistná čiastka pre prípad smrti a výška podielov na výnosoch z hospodárenia v čase poistnej udalosti.

Poistenie oslobodené od platenia poistného

Tu je klient oslobodený od platenia poistného v prípade, že nastane plná invalidita. Zvyčajne sa nerieši, či invalidita vznikla z dôvodu choroby alebo úrazu.

Úrazové pripoistenie

Vzťahuje sa na úrazy a ich následky, ku ktorým môže prísť v mnohých životných situáciách. Poistné plnenie je vyplácané:

 • za poškodenie úrazom vo výške percentuálneho podielu z poistnej čiastky, stanoveného podľa Klasifikácie pre príslušné poškodenia
 • za trvalé následky úrazu vo výške percentuálneho podielu z poistnej čiastky, stanoveného podľa Klasifikácie pre príslušné poškodenia
 • za smrť úrazom vo výške dojednanej poistnej čiastky

Ak je dojednané progresívne plnenie, poistenému je vyplatené poistné plnenie až vo výške päťnásobného percentuálneho podielu z poistnej čiastky pre trvalé následky úrazu, stanoveného podľa Klasifikácie pre príslušné poškodenia.

Pripoistenie pre prípad ochorenia vážnou chorobou

Kryje riziko ochorenia niektorou z vážnych chorôb, uvedených v zmluve. Poistenému je okamžite po uznaní diagnózy vyplatená poistná čiastka pre prípad ochorenia vážnou chorobou, ktorá je uvedená v poistnej zmluve; súčasne je poistník pri ochorení poisteného vážnou chorobou alebo počas doby trvania plnej invalidity oslobodený od platenia poistného.

 • srdcový infarkt
 • náhla mozgová príhoda
 • totálne zlyhanie ľadvín
 • rakovina

Pripoistenie pobytu v nemocnici

Poistiteľ plní za poskytnutie nemocničnej lôžkovej starostlivosti. Poistné plnenie je poskytované poistenému formou dennej dávky za každý kalendárny deň hospitalizácie.

Pripoistenie pracovnej neschopnosti

Kryje akúkoľvek pracovnú neschopnosť s tým, že poistné plnenie sa vypláca od 15., 22., alebo 29. dňa pracovnej neschopnosti ďalej spravidla maximálne 365 dní.

Výhody kapitálového životného poistenia:

 • vytvorenie finančnej rezervy pre prípad plánovaných, ale aj neočakávaných udalostí (podpora dieťaťa pri štúdiu, veno, investícia do vybavenia bytu, kúpa automobilu, dovolenka, liečebný pobyt)
 • rast hodnoty poistnej čiastky vďaka každoročne pripisovaným podielom na výnosoch z hospodárenia
 • oslobodenie od platenia poistného počas doby trvania plnej invalidity
 • výplata poistnej čiastky zhodnotenej o podiely na výnosoch z hospodárenia
 • zostavenie poistného programu podľa prianí klienta s možnosťou výberu kombinácie jednotlivých pripoistení
 • výplata poistného plnenia za poškodenie úrazom pri dojednanom úrazovom pripoistení
 • výplata poistného plnenia za trvalé následky spôsobené úrazom s možnosťou progresívneho plnenie pri dojednanom úrazovom pripoistení
 • výplata dohodnutého násobku poistnej čiastky v prípade smrti úrazom pri dojednanom úrazovom pripoistení
 • výplata dohodnutej čiastky pri ochorení vážnou chorobou pri dojednanom pripoistení pre prípad ochorenia vážnou chorobou
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade ochorenia vážnou chorobou pri dojednanom pripoistení pre prípad ochorenia vážnou chorobou
 • výplata denných dávok pri poskytnutí nemocničnej lôžkovej starostlivosti pri dojednanom pripoistení pri pobyte v nemocnici
 • výplata denných dávok pri dlhodobej pracovnej neschopnosti pri dojednanom pripoistení

Platby poistného je možné realizovať v mesačných, štvrťročných, polročných či ročných lehotách, jednorázovo na začiatku poistenia, prípadne je možné zaplatiť mimoriadne poistné (predplatené poistné). Od štvrťročnej lehoty a za bezhotovostné platenie je pri bežnom poistení stanovená príslušná zľava.

Investičné životné poistenie

Spája poistnú ochranu klienta a možnosť výhodnej investície. Výberom finančných fondov volíte vlastnú investičnú stratégiu, ktorú môžete meniť v priebehu trvania poistenia v závislosti na meniacej sa situácii na jednotlivých finančných trhoch.

Môžete si vybrať z veľkého množstva investičných fondov. Volíte si tým mieru rizika a možných výnosov, ktorá je pre vás najprijateľnejšia.

Máte možnosť odčerpania časti investovaných prostriedkov v priebehu trvania zmluvy a možnosť vkladania finančných prostriedkov formou mimoriadneho poistného.

Pomer peňazí vložených na rizikovú a na investičnú zložku poistenia môžete v priebehu poistnej doby meniť. Záleží na vašej momentálnej situácii, či uprednostňujete poistnú ochranu, alebo investíciu.

Navyše si môžete vybrať zo širokej ponuky pripoistení, ktoré vám poskytnú ochranu aj pre prípad závažných ochorení, úrazu alebo plnej invalidity.

Pozrite sa na ďalšie produkty

Autopoistenie

Autopoistenie

Autopoistenie prináša výhodu spojenie povinného ručenia a havarijného poistenia na jednej poistnej zmluve s možnosťou pripoistenia ďalších nebezpečenstiev.
Poistenie majetku a zodpovednosť občanov

Poistenie majetku a zodpovednosť občanov

Poistenie nehnuteľností (rodinných/bytových domov) a stavieb Hmotný majetok je možné poistiť proti celému radu rôznych rizík, pričom poistenie kryje živelné …
Poistenie priemyslu a podnikateľov

Poistenie priemyslu a podnikateľov

Každodenná práca stavia pred ekonomické subjekty nové výzvy, požiadavky a problémy, s ktorými sa podnikatelia pri svojej činnosti musia potýkať a hľadať …