Poistenie právnej ochrany v praxi


Príklad administratívno právnej asistencie riešenej v rámci poistenia právnej ochrany domácnosti

Pánovi Pavlovi prišlo poštou od polície oznámenie o uložení pokuty za rýchlu jazdu. Pán Pavol vedel, že preukázateľne v tento deň vozidlo nejazdilo. Obrátil sa preto na ALLRISK SLOVAKIA ASSISTANCE s otázkou, ako má v takejto situácii správne postupovať. Po zaslaní kópie oznámenia o pokute mal už na druhý deň vo svojej e-mailové schránke hotové odvolanie, ktoré iba vytlačil, podpísal a poslal späť na políciu. Na základe tohto odvolania prestala polícia pána Pavla stíhať a celú vec uzavrela.

Príklad technickej asistencie riešenej v rámci poistenia právnej ochrany domácnosti

20:00 Po návrate domov pani Andreu uvítala voda tečúca po podlahe jej bytu. Zistila, že príčinou havárie je prasknutá prívodná hadica k umývačke riadu. Pretože prívod vody nebolo možné uzavrieť priamo pri umývačke, bolo potrebné zastaviť vodu v celom byte.
20:05 Pani Andrea zavolala na linku ALLRISK SLOVAKIA ASSISTANCE a nahlásila technickú haváriu.

20:10 Operátor z ALLRISK SLOVAKIA ASSISTANCE volal späť, uznal nárok na technickú asistenciu a spojil pani Andreu konferenčným hovorom priamo s inštalatérom, pri ktorom si vysvetlili problém a dohodli sa na výjazde.
20:50 Inštalatér dorazil podľa dohody a začal odstraňovať poruchu.
21:45 Umývačka bola opravená a pani Andrea zaplatila remeselníkovi iba za materiál. Vzápätí volal operátor ALLRISK SLOVAKIA ASSISTANCE a kontroloval, či sa inštalatér dostavil a oprava prebehla úspešne.

Príklad právnej ochrany riešenej v rámci poistenia právnej ochrany motorových vozidiel

Pán Branislav dal svoj automobil Renault Laguna s poruchou štartovania do servisu, kde mu odhadli predbežnú cenu opravy na 200 EUR. Deň po tom volal prijímací technik, ktorý ho informoval o stave vozidla a navrhol riešenie. Nasledujúci deň opäť volal zamestnanec servisu, že došlo ku zmene ceny na 600 EUR. Pán Branislav s navýšením súhlasil, ale keď si pre opravený automobil prišiel, bolo mu oznámené, že celá oprava bude stáť asi 2.360 EUR! S tým už pán Branislav súhlasiť nechcel a navrhol servisu, aby si diely z auta vymontovali a vrátili mu vozidlo v pôvodnom stave. Zamestnanec servisu mu odmietol automobil vydať aj napriek upozorneniu, že sa obráti na svoju poisťovňu právnej ochrany. Po telefonáte od pána Branislava a doručeniu potrebných dokumentov, právnik ALLRISK SLOVAKIA ASSISTANCE kontaktoval servis s informáciou, že začína za klienta riešiť celú záležitosť a že v najbližších dňoch ich navštívi súdny znalec z odboru k posúdeniu celej veci. Behom niekoľkých dní kontaktoval pána Branislava vedúci servisu a oznámil mu, že si môže pre svoj automobil prísť. Cena opravy nepresiahne dohodnutú čiastku 600 EUR.

Príklad právnej ochrany riešenej v rámci poistenia právnej ochrany motorových vozidiel

Na našu asistenčnú službu sa obrátil klient so žiadosťou o pomoc pri vybavovaní jeho prípadu. Klientom je dopravná spoločnosť, ktorej vodičovi bola uložená zo strany Nemeckého spolkového úradu pre nákladnú cestnú dopravu (ďalej len „BAG“) pokuta vo výške 758,18 EUR za to, že pri kontrole nepreukázal svoju činnosť, ani svoju nečinnosť, čím porušil ako nemecké právne predpisy, tak aj nariadenie Európskeho spoločenstva (EHS) č. 3821/85 o kontrolnom zariadení v cestnej premávke, čo je posudzované ako priestupok.
Za účelom zastupovania vodiča v priestupkovom konaní sme poverili nemeckú advokátsku kanceláriu, ktorá proti rozhodnutiu o uložení pokuty podala menom vodiča odpor. Na základe podaného odporu, v ktorom bolo žiadané, aby pri určení výšky pokuty boli zohľadnené hospodárske a majetkové pomery vodiča, bola zo strany BAG pokuta novo vymeraná, a to vo výške 270 EUR.

Príklad právnej ochrany riešenej v rámci poistenia právnej ochrany motorových vozidiel

Klientka sa obrátila na našu asistenčnú službu potom, čo so svojím vozidlom nabehla do diery na vozovke, ktorá nebola označená informačnou značkou. Odporučili sme klientke aby skontaktovala políciu a do doby než príde, nech poškodenú vozovku vyfotografuje. Polícia prišla na miesto, spísala zápis o dopravnej nehode, ten však klientke nedala k dispozícii s odôvodnením, že sa nejednalo o dopravnú nehodu s cudzím zavinením a škoda nepresiahla sumu určenú zákonom.

Vzhľadom k tomu, že klientka nemala uzatvorené havarijné poistenie, ponúkli sme jej pomoc s nárokovaním škody na jej vozidle od správcu komunikácie.

Odporučili sme klientke aby vozidlo opravila na vlastné náklady. Po oprave vozidla sme od klientky vyžiadali podklady (faktúra za opravu vozidla, fotografie poškodenej vozovky, kópie veľkého technického preukazu ) za účelom uplatnenia nároku na náhradu vzniknutej škody po správcovi komunikácie.

Kontaktovali sme správcu komunikácie so žiadosťou o náhradu vzniknutej škody na vozidle; spoločnosťou sme boli informovaní, že s týmto nárokom sa máme obrátiť na poisťovňu, v ktorej sú pre tento účel poistení. To sme aj urobili a poisťovňa zmienený prípad posúdila.

Do 14 dní sme od poisťovne obdržali informáciu, že nárok klientky uznala, odpočítala však spoluúčasť, ktorú mal správca komunikácie v poisťovni dojednanú.

Správca komunikácie zanedlho spoluúčasť tiež uhradil.

Príklad právnej ochrany riešenej v rámci poistenia právnej ochrany domácnosti

Klient sa obrátil na našu asistenčnú službu so žiadosťou o pomoc vo veci náhrady škody na rodinnom dome, ktorá bola spôsobená dopravnou nehodou.

V rámci likvidácie poistnej udalosti bola poisťovňou klientovi vyplatená nízka čiastka, ktorá nekorešpondovala s klientom požadovanými nákladmi. Na základe tejto skutočnosti nechala naša asistenčná služba vypracovať súdnym znalcom posudok na cenu opravy nehnuteľnosti. Na základe znalcom určenej ceny sme od poisťovne vymáhali doplatok čiastky, ktorý táto v krátkej dobe uhradila klientovi.

Príklad právnej ochrany riešenej v rámci poistenia právnej ochrany motorových vozidiel

Našu asistenčnú službu kontaktoval klient so žiadosťou o pomoc. V Nemecku mu bolo políciou zadržané vozidlo, nakoľko bola zistená závada na brzdách. Polícia klientovi odobrala doklady a odmietla vozidlo prepustiť, pokiaľ závadu neodstráni. Naša asistenčná služba bezodkladne kontaktovala právneho zástupcu, s ktorým v Nemecku spolupracuje. Tento zistil, že sa jedná o podstatnú závadu na brzdách, kde polícia obvykle stanovuje kauciu a nasleduje správne konanie. Advokátovi sa podarilo vykomunikovať, že klient dostal iba pokutu v najnižšej možnej výške a správne konanie sa nekonalo. Teda vec bola vyriešená najlepším možným spôsobom s najnižšími stratami pre klienta.

Obráťte sa na nás už dnes, pokiaľ máte záujem vyskúšať služby,
ktoré využíva už 60 miliónov klientov po celom svete.

TEL.: +421 948 119 990

E-MAIL: info@allriskslovakia.sk

Pozrite sa na ďalšie produkty

Nový unikátny produkt: Rodinný právnik

Nový unikátny produkt: Rodinný právnik

Vždy, keď podpisujete zmluvu, dúfate, že svojím podpisom nedávate druhej strane šancu oklamať vás.
Poistenie právnej ochrany motorových vozidiel

Poistenie právnej ochrany motorových vozidiel

Mobilita je fenoménom dnešnej doby - všetko je neustále v pohybe!
Poistenie právnej ochrany domov, bytov a domácností

Poistenie právnej ochrany domov, bytov a domácností

Jednou zo základných ľudských potrieb je potreba bezpečia a primerane zaisteného domova.
Telefonická služba právnych informácií

Telefonická služba právnych informácií

S riešením každého problému je dôležité prísť rýchle a efektívne - predovšetkým v stave núdze.
Administratívno právna asistencia

Administratívno právna asistencia

Každý z nás pozná zo svojho okolia prípady nekvalitne vykonanej opravy motorového vozidla, keď servis nechce ani počuť o svojej zodpovednosti!