Poistenie priemyslu a podnikateľov


Každodenná práca stavia pred ekonomické subjekty nové výzvy, požiadavky a problémy, s ktorými sa podnikatelia pri svojej činnosti musia potýkať a hľadať ich najvhodnejšie riešenia. Popri obchodných rozhodnutiach sa musia podnikatelia starať o svoj už vytvorený majetok a chrániť jeho hodnotu. Vďaka zložitosti obchodných procesov, rozmarom prírody, nepozornosti, súhre nepredvídateľných okolností alebo zlých úmyslov druhých, je podnikateľský majetok vystavený radu rizík, ktorým sa navzdory všetkým opatreniam nemôžeme vyhnúť.
Preto sme pre vás pripravili ponuku poistení, ktorými podnikatelia budú môcť účinne ochrániť svoj majetok a obchodné záujmy, a tak aspoň časť svojho bremena preniesť na poisťovňu, ktorá svojou odbornosťou a pevným finančným zázemím zaistí jeho skutočnú ochranu.

Poistenie majetku

 

Živelné poistenie

Poistenie pre prípad poškodenia či zničenia vecí živelnou udalosťou ( požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla alebo jeho častí, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň alebo záplava, víchrica alebo krupobitie, zosuv pôdy, zosuv skál, zeminy alebo lavíny, zemetrasenie, kvapalina z vodovodného zariadenia, náraz dopravného prostriedku ).

Poistenie pre prípad odcudzenia

Poistenie pre prípad krádeže alebo lúpeže (v prípade, že páchateľ prekonal prekážky chrániace poistené veci pred odcudzením).

Poistenie pre prípad vandalizmu

Poistenie pre prípad vandalizmu, tj. úmyselného poškodenia či zničenia vecí.

Poistenie skiel

Poistenie pre prípad rozbitia skla vrátane snímačov zabezpečovacieho zariadenia, fólií, nápisov.

Poistenie strojov

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia stroja (v prípade akejkoľvek náhodnej udalosti, ktorá obmedzuje alebo vylučuje jeho funkčnosť a nie je poistnými podmienkami vylúčená).

Poistenie elektronických zariadení

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia elektronického zariadenia typu “all risk” zahŕňajúce prakticky všetky riziká.

Poistenie peňažného posla (tj. poistenie peňazí a cenín prepravovaných poverenou osobou)

Poistenie pre prípad lúpeže prepravovaných peňazí a cenín prepravovaných poverenou osobou.

Poistenie vecí počas cestnej dopravy

Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia vecí počas cestnej dopravy (dopravná nehoda, živel, odcudzenie).

Poistenie pre prípad prerušenia alebo obmedzenia prevádzky (z dôvodu požiaru)

Poistenie pre prípad prerušenia alebo obmedzenia prevádzky z dôvodu požiaru kryje ušlý zisk a stále náklady

Poistenie zodpovednosti

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu zabezpečuje poistenému, aby za neho poisťovňa uhradila škodu spôsobenou inému v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou.

Čo je predmetom poistenia?

 • zodpovednosť za škodu na veciach
 • zodpovednosť za škodu na zdraví alebo živote
 • zodpovednosť za následnú finanční škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Podstatou tohto produktu je pomáhať vám v prípadoch vašej zodpovednosti za škodu spôsobenú inému vadným výrobkom.

Čo je predmetom poistenia?
Predmetom tohto poistného produktu sú:

 • škody spôsobené inému vadným výrobkom (v prípade, že poistený za takúto škodu na základe právneho predpisu zodpovedá)

Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom je upravená Predpisom č. 294/1999 Z. z. Za výrobcu môže byť považovaný výrobca, dovozca aj predajca. Zodpovednosť výrobcu za škodu spôsobenú vadným výrobkom nemožno vopred zmluvne vylúčiť ani obmedziť.

Poistenie zodpovednosti za škodu v medzinárodnej cestnej doprave podľa dohody CMR

Poistenie zabezpečuje zodpovednosť cestného dopravcu voči tretej osobe pre prípad poškodenia a odcudzenia vecí zverených dopravcovi ku preprave. (CMR je dohoda o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave.)

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním odborných služieb

Poistenie profesenej zodpovednosti je súhrn poistení vzťahujúcich sa na škody spôsobené tretej osobe prevažne odbornými profesiami, ako sú advokáti, architekti, lekári, autorizovaní inžinieri, daňoví poradcovia, audítori, účtovníci, finanční agenti a poradcovia.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti – D&O poistenie (škody spôsobené manažmentom spoločnosti)

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O) kryje riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti. Uvedené osoby ručia celým svojím majetkom ako voči spoločnosti, jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Tento produkt ponúka poistenie profesnej zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Čo produkt poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti obsahuje?
Zahŕňa v sebe nasledujúce druhy poistenia:

 • poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s prevádzkou zdravotníckeho zariadenia.

Aký je rozsah poistnej ochrany?
Týmto poistením je krytá škoda na zdraví vrátane usmrtenia, škoda na veci, následná majetková ujma vrátane ušlého zisku, náklady právnej obhajoby. Poistenie kryje prípady uplatnených nárokov v súvislosti s nesprávnou liečbou, chybným stanovením diagnózy, nezabezpečením hospitalizácie pacienta, nekvalifikovaným konaním personálu, skorým prepustením pacienta, chybami pri dozeraní na pacienta a ďalšími konaniami. Toto poistenie je určené všetkým druhom zdravotníckych zariadení, ako sú ambulancie, polikliniky, nemocnice, liečebne, kúpele, ADOS, hospice, stacionáre a ostatným zdravotníckym povolaniam iným ako lekár, teda masér, fyzioterapeut, očný optik.

Program pre poistenie miest a obcí

Program pre poistenie miest a obcí je špeciálny druh poistenia určený predovšetkým obciam a mestám, dobrovoľným zväzom a subjektom, ktorých zriaďovateľom je obec (príspevkové organizácie, verejnoprospešné spoločnosti, školské právnické osoby, obchodné spoločnosti atď.).

Čo je možné pomocou tohto programu poistiť?
Nehnuteľnosti aj veci hnuteľné, veci vo vlastníctve obce alebo cudzie veci obcou používané, t. j:

Budovy a ostatné nehnuteľnosti
Hnuteľné veci: napr. vybavenie kancelárií, obchodov, škôl a ďalších zariadení, cenné veci, elektronika, peniaze, zásoby, sklo, stroje a ďalšie.
Zodpovednosť obce a subjektov zriaďovaných obcou za škodu spôsobenú tretej osobe.

Proti akým udalostiam je obec týmto programom poistená?

 • poškodenie či zničenie vecí živelnou udalosťou – požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla alebo jeho častí, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň alebo záplava, víchrica alebo krupobitie, zosuv pôdy, zosuv skál, zeminy alebo lavíny, zemetrasenie, kvapalina z vodovodného zariadenia, náraz dopravného prostriedku
 • krádež
 • vandalizmus
 • rozbitie skla vrátane snímačov zabezpečovacieho zariadenia, fólií, nápisov
 • poškodenie alebo zničenie stroja
 • poškodenie alebo zničenie elektronického zariadenia
 • poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí počas cestnej dopravy
 • prerušenie alebo obmedzenie prevádzky
 • všeobecná zodpovednosť za škodu

Aké sú výhody Programu pre poistenie miest a obcí?

 • Výhodná cena.
 • Variabilita – je možné ho prispôsobiť potrebám konkrétnej obce.
 • Umožňuje dojednať poistenie zodpovednosti za škody spôsobené mestskou políciou.
 • Umožňuje dojednať poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone verejnej moci, chybným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom.
 • Umožňuje dojednať poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vadným výrobkom (vhodné napr. pre školské jedálne, kryje aj šírenie salmonelózy).
 • Ak je dojednané poistenie obecných bytových domov, je v prípade poistnej udalosti hradené poistenie nákladov na náhradné ubytovanie.
 • Celý poistný program uzavriete v rámci jednej zmluvy.

Pozrite sa na ďalšie produkty

Autopoistenie

Autopoistenie

Autopoistenie prináša výhodu spojenie povinného ručenia a havarijného poistenia na jednej poistnej zmluve s možnosťou pripoistenia ďalších nebezpečenstiev.
Poistenie majetku a zodpovednosť občanov

Poistenie majetku a zodpovednosť občanov

Poistenie nehnuteľností (rodinných/bytových domov) a stavieb Hmotný majetok je možné poistiť proti celému radu rôznych rizík, pričom poistenie kryje živelné …
Životné a úrazové poistenie

Životné a úrazové poistenie

Životné poistenie Životné poistenie by malo byť základným pilierom poistenia každého z nás.