Havarijné poistenie


Jedná sa o poistenie motorového vozidla pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia krádežou alebo lúpežou.

Poškodenie alebo zničenie motorového vozidla môže byť spravidla spôsobené akoukoľvek náhodnou udalosťou:

 • havária, stret, pád vozidla,
 • odcudzenie vozidla alebo jeho časti,
 • vandalizmus,
 • živelné riziká,

K havarijnému poisteniu možno tiež dojednať::

Poistenie skiel

Poistenie skiel sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie skiel, pri ktorom sklo bolo rozbité, prasklo alebo bolo poškodené tak, že je nutná jeho výmena. Nezáleží na tom, akým spôsobom došlo k poškodeniu skla s výnimkou:

 • výrobnej vady, rozbitia pri montáži alebo demontáži a pri preprave

Poistenie batožiny

Poistenie kryje škody vzniknuté na batožine prepravovanej vo vozidle, a to napr. pre prípady:

 • havárie,
 • živelnej udalosti,
 • odcudzenia,
 • vandalizmu,
 • straty po poistnej udalosti.

Úrazové poistenie osôb vo vozidle

Toto poistenie kryje škody vzniknuté na zdraví všetkých prepravovaných osôb. Vzťahuje sa napr. na:

 • smrť následkom úrazu,
 • trvalé následky úrazu,
 • denné odškodné po dobu nevyhnutného liečenia,
 • denné odškodné pri pobyte v nemocnici.

Poistenie nákladov na nájom náhradného vozidla

Pokiaľ vaše vozidlo zostalo po dopravnej nehode poškodené, týmto poistením získavate nárok na úhradu nákladov za nájom náhradného vozidla.

Poistenie asistenčných služieb

Asistenčné služby poisteným zaručujú rýchlu pomoc v problémoch, pri poruche či havárii, a to ako na území SR, tak i v zahraničí. Poistenie kryje náklady napr. za:

 • prácu na poškodenom vozidle,
 • odtiahnutie vozidla,
 • ponechanie zničeného vozidla v zahraničí,
 • skladné,
 • právnu pomoc,
 • poradenstvo,
 • nocľah.

Poistenie právnej ochrany

Situácií, kedy by sa každému z nás hodila pomoc profesionála, je v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla veľa. Pripravili sme pre vás balíček administratívne právnych asistenčných služieb, ktorých účelom je poskytovať pomoc a ochranu motoristom pri drobných i závažných problémoch právneho alebo úradného charakteru.

GAP – poistenie nadobúdacej ceny havarijne poisteného vozidla

Predmetom poistenia je rozdiel medzi nadobúdacou a všeobecnou cenou vozidla, ktorý v prípade totálnej škody alebo odcudzenia nehradí poisťovateľ z havarijného poistenia. Toto poistenie kryje naviac voliteľne i spoluúčasť do 10% z havarijného poistenia.

Pozrite sa na ďalšie produkty

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (skrátene povinné zmluvné poistenie, či PZP) kryje riziko škôd, …