Povinné zmluvné poistenie


Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (skrátene povinné zmluvné poistenie, či PZP) kryje riziko škôd, ktoré spôsobíte pri prevádzke vozidla. Pri tomto poistení uhradí poisťovateľ (ďalej poisťovňa) poškodenému za vás nároky na náhradu:

  • škody na zdraví a nákladoch pri usmrtení,
  • ušlého zisku,
  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov, ak si poisťovňa nesplnila zákonom stanovené povinnosti alebo neoprávnene odmietla poskytnúť poistné plnenie, či neoprávnene krátila poistné plnenie.

Toto poistenie sa nevzťahuje na škodu vzniknutú na vašom vozidle vaším zavinením. Pre krytie týchto škôd sa používa havarijne poistenie. Povinné zmluvné poistenie je zároveň i poistením pre zahraničie, za predpokladu, že si poistený vyžiada od poisťovne tzv. zelenú kartu a s ňou cestuje.

Zákonom sú upravené podmienky povinného ručenia a stanovené minimálne limity pre plnenie poisťovní:

  • 5 000 000 € pre škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení,
  • 1 000 000 € pre ostatné majetkové škody vymenované vyššie.

Poisťovne však môžu výšku uvedených limitov plnenia určiť i výhodnejšie, než im umožňuje zákon. Ich ponuka sa neodlišuje len v tejto skutočnosti, ale i v ďalších bodoch. Poistený môže napríklad u vybraných poisťovní dostať zľavu na úrazové či havarijní poistenie.

Kto je povinný sa poistiť?
Povinnosť uzavrieť toto poistenie je daná zákonom č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon určuje povinnosť uzavrieť si PZP každému majiteľovi či držiteľovi motorového vozidla. Ak túto povinnosť nesplní, hrozí mu uvalenie pokuty od 16,60 € až do výšky 3 319,39 €. Ten, kto neuzavrie poistku a spôsobí vozidlom druhému škodu na zdraví alebo na majetku, musí naviac uhradiť celkovú škodu z vlastných prostriedkov.

K povinnému zmluvnému poisteniu možno tiež dojednať:

Poistenie skiel

Poistenie skiel sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie skiel, pri ktorom zasadené alebo osadené sklo bolo rozbité, prasklo, alebo bolo poškodené tak, že je nutná jeho výmena. Nezáleží na tom, akým spôsobom došlo k poškodeniu skla s výnimkou: výrobnej chyby, rozbitia pri montáži alebo demontáži a pri preprave.

Poistenie batožiny

Poistenie kryje škody vzniknuté na batožinách prepravovaných vo vozidle, a to napríklad na prípady: havárie, živelnej udalosti, odcudzenia, vandalizmu, straty.

Úrazové poistenie osôb vo vozidle

Toto poistenie kryje škody vzniknuté na zdraví všetkých prepravovaných osôb. Vzťahuje sa napríklad na: smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu, denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia, denné odškodné pri pobyte v nemocnici.

Poistenie nákladov za nájom náhradného vozidla

Ak Vaše vozidlo zostalo po dopravnej nehode poškodené, týmto poistením získavate nárok na úhradu nákladov za nájom náhradného vozidla.

Poistenie asistenčných služieb

Asistenčné služby poisteným zaručujú rýchlu pomoc v ťažkostiach, pri poruche či havárii, a to ako na území SR, tak aj v zahraničí. Poistenie kryje náklady napríklad za prácu na poškodenom vozidle, odtiahnutie vozidla, ponechanie zničeného vozidla v zahraničí, skladné, právnu pomoc, poradenstvo, nocľah.

Poistenie právnej ochrany

Je veľa situácií, kedy by sa každému z nás hodila pomoc profesionála, v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla. Pripravili sme pre vás balík administratívno – právnych asistenčných služieb, ktorých účelom je poskytovať pomoc a ochranu motoristom pri drobných i závažných problémoch právneho alebo úradného charakteru.

Pozrite sa na ďalšie produkty

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie

Jedná sa o poistenie motorového vozidla pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia krádežou alebo lúpežou.